top of page

Regulamin sklepu internetowego JĘZYKOWYTRENER https://www.jezykowytrener.pl

 

1. Sklep internetowy JĘZYKOWYTRENER, dostępy pod adresem https://www.jezykowytrener.pl/sklep prowadzony przez TAKEUP SP. Z O. O., ul. Strzegomska 204a/15a, NIP 8943108979, REGON 367776845.

Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców (Klientów) korzystających ze Sklepu.

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

 

2. Definicje:

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zawarcie umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

Sprzedawca – TAKEUP SP. Z O. O. NIP 8943108979, REGON 367776845, adres: ul. Strzegomska 204a/15a, 54-432 Wrocław;

Klient – każdy dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.jezykowytrener.pl/sklep

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Regulamin – Niniejszy regulamin Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze sprzedawcą;

Konto – konto Klienta w Sklepie, na którym zgromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie;

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie w celu utworzenia konta;

Formularz zamówienia;

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty;

Produkt – dostępna w sklepie usługa / produkt cyfrowy / produkt fizyczny będący przedmiotem umowy;

 

3. Kontakt ze sprzedawcą (sklepem)

Adres: ul. Strzegomska 204a/15a, 54-322 Wrocław

Email: biuro@englishup.pl

Telefon: +48 53 59 59 59 7

Nr rachunku bankowego: 19 1140 2004 0000 3802 7974 5689

Kontakt telefoniczny w godzinach: 8:00 – 18:00

 

4. Wymagania techniczne

W celu skorzystania ze sklepu konieczne są: urządzenia końcowe, przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari;

Aktywne konto e-mail;

Włączona obsługa plików cookies;

 

5. Informacje ogólne

Sprzedawca wyłącza w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie swoją odpowiedzialność z tytułu zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, które jest spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, brakiem kompatybilność z urządzeniami Klienta.

Przeglądanie oferowanych przez Sklep produktów i usług nie wymaga zakładania konta.

Złożenie zamówienia na oferowane produkty i usługi jest możliwe po założeniu konta lub po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych PLN i zawierają należny podatek VAT.

 

6. Zasady składania zamówienia

Należy wejść na stronę https://www.jezykowytrener.pl/sklep.

Należy wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia i kliknąć „ZAMAWIAM”, a następnie przycisk "Zamówienie".

Wybrać sposób płatności i jeśli to konieczne uzupełnić formularz podając dane odbiorcy.

Należy przejść przez proces płatności.

 

7. Metody dostawy oraz płatności

Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na podany przez siebie adres email. W zależności od zamówienia: produkt fizyczny zostanie wysłany na podany wcześniej adres, produkt cyfrowy zostanie dostarczony mailowo, a usługa przeprowadzona w formie online.

Operatorem kart płatniczych jest PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 7792308495, Regon 300523444.

Płatność może być dokonana wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem domyślnej strony płatności lub przelewem bankowym na nr konta mBank: 19 1140 2004 0000 3802 7974 5689 przed otrzymaniem produktów / realizacją usług.

 

8. Umowa sprzedaży

Zawarcie umowy sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie.

Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przystępuje do realizacji. Potwierdzenie zamówienia oraz przyjęcia do realizacji następuje w wiadomości e-mail przesłanej na podany przez Klienta adres. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail – umowa sprzedaży zostaje zawarta.

Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie 7 dni kalendarzowych, używając do tego celu domyślnej strony płatności lub przelewu bankowego. Brak opłaty ww. terminie oznacza anulowanie zamówienia.

 

9. Prawo odstąpienia od umowy

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia. Należy pamiętać o przysługującym Klientowi prawie do odstąpienia od umowy o dostarczaniu produktów cyfrowych / produktów fizycznych / usługi oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie ww. zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.

Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku produktów i usług w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego konkretnych pozycji.

W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą otrzymania produktu cyfrowego / rozpoczęcia realizacji zakupionej usługi.

Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: biuro@englishup.pl

– na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Sprzedawcy (o zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego);

 

W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności pomniejszone o koszt wysyłki jeśli takowa została zrealizowana. Koszt ewentualnego zwrotu produktu leży po stronie Konsumenta.

 

10. Reklamacja i gwarancja

Każdy Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek produktów). Reklamacje powinny być składane wyłącznie na adres e-mail: biuro@englishup.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

 

11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

– stały polubowny sąd konsumencki;

– wojewódzki inspektor inspekcji handlowej;

– powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

 

12. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe są zbierane w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), a jeżeli klient wyrazi na to zgodę – w celach marketingowych.

Odbiorcą danych osobowych może być podmiot realizujący płatności elektroniczne związane z zamówieniem.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży spowoduje niemożliwość jej zawarcia.

Zasady prywatności reguluje dokument Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://www.jezykowytrener.pl/polityka-prywatności

 

13. Postanowienia końcowe

Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę w razie: zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany sposobów płatności i dostaw. O każdej zmianie Klient zostanie powiadomiony z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy ODR, która jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

bottom of page